FANDOM


Al-Dar
Aldar flag2
Motto: Niech dzieci Ziemi i bogowie wiedzą, że tu stoi Miasto.
Język urzędowy: veltang
Stolica Şingai Kres
Ustrój Republika federalna
Władza Parlament Al-Dar
Powierzchnia ok. 16 500 km²
Ludność ok. 12 000 000
Waluta Kon
Rok powstania 0
Hymn Tu stoi Miasto

Al-Dar, inaczej zwane Miastem, jest państwem-miastem na północnym wybrzeżu Seleny i największą metropolią w Jawie. Mieszkańcy Miasta posiadają własne obywatelstwo i walutę. Od Miasta politycznie i ekonomicznie uzależniona jest Selena Północna, która oficjalnie stanowi jednak osobne państwo. Na czele miasta stoi Parlament, ale każda z dzielnic podlega niezależnej władzy, za wyjątkiem terytoriów zewnętrznych, będących bezpośrednio pod władzą Parlamentu.

Przez Miasto biegną trzy rzeki, Blizna, Błyskawica, oraz powstała z ich połączenia Jednia (lub Aira). Rzeki te, obok południowych murów miasta, stanowią naturalne granice pomiędzy niektórymi dzielnicami.

Demografia Edytuj

Większość obywateli miasta stanowią Ronanie, drugą co do wielkości grupą są Belanie, a następnie Nissajowie i Kuani. Gerajom i Nalakuanom zdarza się żyć w mieście, ale ich społeczności nigdy nie osiągnęły znaczących rozmiarów.

Z uwagi na zróżnicowanie etniczne, w Mieście istnieje obok siebie wiele religii i obyczajów. Zdarzają się też konflikty rasowe. Wiele dzielnic jest zamieszkiwana w znaczącej większości przez określoną rasę, co w szczególności widać po Trójkącie Wschodnim (Nissajowie) oraz lasach, Białym i Marmurowym (Kuani).

Władza Edytuj

Na czele Miasta stoi Parlament, w którym zasiadają członkowie wybranych partii politycznych. Wewnątrz parlamentu tworzony jest rząd, którego reprezentantem jest kanclerz. Od końca siódmego wieku, wybory w Al-Dar są powszechne, historycznie jednak obowiązywały m.in. cenzus majątkowy, zaś kobiety i przedstawiciele niektórych ras nie mieli prawa głosu. Sam Parlament, jako instytucja, powstał na przełomie pierwszego i drugiego wieku od założenia Miasta.

Podział administracyjny Edytuj

Aldar

Al-Dar

Miasto oficjalnie dzieli się na szesnaście dzielnic (w veltangu dakum), z których każda posiada niezależną władzę, z wyłączeniem terytoriów zewnętrznych. Migracje pomiędzy dzielnicami nie należą do rzadkości. Prawa i zwyczaje określonych dzielnic często znacząco różnią się od siebie ze względów rasowych i kulturowych.

Poniżej znajduje się wykaz i opis dzielnic Al-Dar, zaczynając od północy.

Delta Edytuj

Północna dzielnica portowa i centrum handlu morskiego. Dzielnicę to zamieszkują w większości Belanie.

Dzielnica uniwersytecka Edytuj

Dzielnica mieszcząca placówki Uniwersytetu Miejskiego, ale obejmująca też okoliczne osiedla i świątynie. Dzielnica ta nie ogranicza się więc do samego uniwersytetu, ale podlega władzom uniwersyteckim. Uniwersytet Miejski jest największą, ale też jedną z wielu innych centrów wyższej edukacji w Al-Dar.

Pola Północne Edytuj

Dawne pola rolnicze, a obecnie dzielnica w dużej części przemysłowa. Mieszczą się tu też mieszkania i pałacyki belańskiej artystokracji.

Biały Las Edytuj

Dzielnica Belan i Kuanów, podlegająca obecnie sporym przemianom na skutek industrializacji.

Dzielnica kupiecka Edytuj

Jak sama nazwa wskazuje, dzielnica przede wszystkim handlowa, i jedna ze starszych dzielnic miasta.

Wybrzeże Edytuj

Uznawana za jedną z najlepiej zadbanych dzielnic, Wybrzeże jest centrum odpoczynku i rekreacji, ale też stanowi mieszkanie tysięcy Ronanów i Belanów. Jego wschodnia i południowa część mieści też spore zakłady przemysłowa, skoncentrowane wokół Kanału Miejskiego i tym samym granicy z dzielnicą mankarów.

Stare miasto Edytuj

Stara dzielnica z rynkiem otoczonym najstarszymi domami i kamienicami, bardzo często wiązana z działalnością artystyczną.

Xingai kres

Wysokie Serce

Wysokie Serce Edytuj

Najstarsza dzielnica Al-Dar i zarazem jego symbol. Dzielnica ta jest otoczonym dawnym murem placem z przylegającymi do muru placówkami i mieszkaniami, w którego centrum znajduje się tytyłowe Wysokie Serce (w veltangu Şingai Kres) - olbrzymia wieża o podstawie koła, wznosząca się na kilkaset metrów, rozbudowywana przez różne epoki i łączaca wiele stylów architektonicznych, do której przylegają podniebnymi mostami szpiczaste wieże, z których niektóre znajdują się na terytorium dzielnicy, a niektóre wychodzą poza nią.

Wysokie Serce jest dzielnicą zamkniętą, do której wstęp podlega ścisłej kontroli. Większość z mieszkańców to obecni lub byli członkowie Parlamentu, ale obok nich mieszka tu też część bogatszej populacji Miasta.

Dzielnica mankarów Edytuj

Dzielnica kontrolowana w pełni przez organizację Manke-Czelu i kierująca się jej prawami. Jest to też najbardziej rozwinięta przemysłowo dzielnica, a co za tym idzie, najbardziej zanieczyszczona. To tutaj w Mieście powstały pierwsze fabryki golemów, sterowców i żyrokopterów, a także tu po raz pierwszy wykorzystano telegram. Przez mieszkańców Miasta czasem nazywana Mankum ("Maszynownią").

Pola Południowe Edytuj

W odróżnieniu od Pół Północnych, Pola Południowe pozostają dzielnicą rolniczą i ewentualnym "spichlerzem" Miasta w razie problemów z dostępem do żywnośći z innych źródeł.

Trójkąt Zachodni Edytuj

Dzielnica slumsów. Nazwa "Trójkąt" wzięła się z trzech boków wyznaczanych przez rzeki Ranę i Błyskawicę oraz mury miasta. Trójkąt Zachodni obejmuje większą część Trójkąta, z wyłączeniem dzielnicy Nissajów (czyli Trójkąta Wschodniego).

Trójkąt Zachodni słynie z najwyższego w całym Mieście współczynnika biedy, bezrobocia i przestępczości. Kolejni zarządcy dzielnicy oraz sam Parlament próbowali poprawić sytuację różnymi sposobami, ale zwykle bez większych skutków. Na chwilę obecną, Trójkąt Zachodni jest dzielnicą policyjną, w której dodatkowo panuje kontrowersyjna i zgodna z jawańskimi odpowiednikami koncepcji maltuzjańskiej "polityka dwóch dzieci". Urodzonym i mieszkającym w Trójkącie Zachodnim obywatelom Miasta jest zwykle bardzo trudno zmienić miejsce zamieszkania lub znaleźć pracę w innej dzielnicy.

Trójkąt Wschodni Edytuj

Dzielnica Nissajów, która bezpośrednio graniczy ze slumsami, i sama też nie należy do najlepszych, co dodatkowo pogarsza napływ imigrantów z zachodu (ostatnio przez to, że Trójkąta Zachodniego nie dotyczy polityka ograniczania rodziny). Mimo tego, sytuacja uznawana jest za ogólnie lepszą niż w dzielnicy zachodniej, a wiele rdzennych Nissajów wspomaga rozwój kultury i edukacji (na terenie tej dzielnicy znajduję się m.in. Uniwersytet Południowy).

Marmurowy Las Edytuj

Dzielnica po drugiej stronie Gór Burzowych, zamieszkiwana przez Kuanów i mieszcząca ich święte lasy oraz ogrody. Rdzenni mieszkańcy odnoszą się z niechęcią lub nawet nienawiścią do obcych oraz prób wprowadzania postępu przemysłowego do tej dzielnicy. Większość z nich jest wyznawcami panteistycznej bogini zwanej Matką.

Przedmurze Edytuj

Dzielnica kupiecka rozciągająca się pod murami Miasta. Z uwagi na duży przepływ turystów, kwitnie tu też złodziejstwo.

Pola zewnętrzne Edytuj

Największa i najlepiej rozwinięta dzielnica rolnicza, rozciągająca się na południe od Przedmurza i do samej granicy terytorium Miasta z Seleną Północną. Przez nią biegnie też kolej transseleńska.

Terytoria zewnętrzne Edytuj

"Dzielnica" obejmująca wszystkie instytucje i placówki Miasta na terenie Seleny (najczęściej komunikacyjne i wojskowe), które znajdują się poza jego terytorium. Obok nich, na terenie Seleny funkcjonują też placówki mankarów, ale są one uznawane za bezpośrednią własność organizacji Manke-Czelu, nie zaś Al-Dar.