"ឥរ វិរុ ត្លមិ
បឹសេ អេស្តឹរ្យ៉ាវ្ស្តាអរ៉ន
បេឥផាស សេ ល៊ាមិនេ អម្ផិ
លុរិ វ៉ហ អមិយា

កិលិ ឥុមោរិ អលោកាវ្ស្ត
ស្តាអុ ម៉ារា ស្សឥ៎ដ
ហោ អោ សេ អុអអោ សេមេន្ចិ
រ្ហៃន៉ារវ្ស្តោឥដ ផល៉ន

ហេច្រា យុ អោន្ត្រា
ឥន្ត្រា យុ ហ៊ាវ៉ន
៙ថ្នុបា យុរ្ត៉វ្ស្តេ អេត វេរ្ហា៖
យអកា អុវេរ ហ៊វាន!"

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.